logorucola04

Huisregels

Huisregels zijn onze onderlinge afspraken die er voor zorgen dat we elkaar zo min mogelijk in de weg zitten en om het complex schoon te houden.
Ook zijn enkele voorwaarden van de gemeente en van de eigenaar van het terrein (het Recreatieschap) in de huisregels opgenomen.
Het is dus in ieders belang dat je je aan de huisregels houdt.
 
BOUWEN

1. Alleen bouwen met bouwvergunning

Het is niet toegestaan om zonder bouwvergunning een tuinhuisje en/of ander bouwsel te bouwen, te plaatsen of uit te breiden (zie ook statuten, artikel 6).

2. Erfafscheidingen (schuttingen, hagen, etcetera)

Huurders mogen een erfafscheiding plaatsen. Ook daarvoor stelt de gemeente regels: Als er geen huis of kas op het perceel staat, mag de afscheiding niet hoger zijn dan 1 meter. Als er een huis of kas op het perceel staat, mag de afscheiding aan de achterkant van het stuk grond niet hoger zijn dan 2 meter. Die 2 meter mag ook aan de zijkanten van het huis of de kas, maar niet helemaal tot de voorkant daarvan. Daar moet een meter achter gebleven worden.

Rond het overige gedeelte van het perceel geldt weer de grens van maximaal 1 meter hoog.

3. Tent/ caravan

Er mogen geen caravans worden geplaatst. Het is toegestaan een tent op te zetten, onder voorwaarde dat de tent aan het einde van de dag weer wordt afgebroken.

GEBRUIK VAN HET TERREIN

4. Geen auto's op het terrein.

Toegang per auto is in principe verboden. Voor het laden en lossen van bijvoorbeeld grond en bouwmateriaal gaat de paal elke zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur open, tenzij het te nat is (dit beoordeelt de tuincommissie). In de winterperiode is het terrein alleen op afspraak geopend. Op kluszaterdagen is de paal van 9.00 tot 15.00 uur open. Het rooster met kluszaterdagen vind je op het mededelingenbord. Daar komt ook te staan wie de paal opent.

Ook als de paal op zaterdag openstaat, geldt dat je alleen mag laden en lossen.

In één geval kan de paal ook op andere dagen open: sommige bedrijven bezorgen niet op zaterdag. In dat geval kun je een lid van de tuincommissie vragen of de paal open mag. Regel dit ruim van tevoren. Als de paal op ongebruikelijke tijden open staat, geldt nog steeds: als je geen toestemming van de tuincommissie hebt, kun je een boete krijgen als je met de auto het land opgaat. Als we niet optreden, sluit de huisbaas de toegang helemaal af met boomstammen.

5. Auto's op de parkeerplaats

Tuinen noch paden zijn bedoeld om de auto te parkeren. Daarvoor is de parkeerplaats. Wie de auto parkeert bij het land, kan een boete krijgen van € 50.

6. Geen huisdieren en kleinvee

Het is niet toegestaan om huisdieren en kleinvee te houden op het terrein. De hond mag mee naar de eigen tuin, maar moet onvoorwaardelijk aangelijnd blijven.

7. Houd paden, palen en schuur schoon en heel

Wij huren de tuinen, maar ze zijn niet van ons. Als je wat kapot maakt, betaal je de schade.

8. Water uit de sloot

Er mag water voor kleinschalig gebruik uit de sloot gehaald worden.

9. Gebruik van chemische middelen

Het gebruik van chemische (gewasbeschermings- en onkruidbestrijdings-) middelen mag slechts zeer restrictief worden toegepast.

10. Geen handel in gewassen

Gewassen mogen niet voor commerciële doeleinden worden geteeld. Reclame maken voor de verkoop van gewassen is derhalve ook niet toegestaan.

11. Regels maaien en frezen.

Maaien en frezen wordt niet meer door de vereniging georganiseerd.

12. Klussendagen

De ledenvergadering heeft besloten dat het bestuur in overleg met de tuincommissie onderhoudsdagen organiseert, waartoe telkens een afzonderlijk aantal leden zal worden uitgenodigd. Per lid gaat het om een of twee dagdelen per jaar. Deelname aan de onderhoudsdagen is verplicht.

TOEGANG TOT HET TERREIN

13. 's Nachts verboden toegang

Het is niet toegestaan om voor zonsopgang en na zonsondergang op het terrein aanwezig te zijn. Het is niet toegestaan op het terrein te overnachten.

GEDRAGREGELS

14. Voorkom diefstal

Berg gereedschap achter slot en grendel. Geef diefstal en vernieling aan bij de politie. Als je iemand ziet rondhangen die je niet kent, vraag wat die aan het doen is.

15. Betreden van andere tuinen

Betreed de tuin van een ander alleen met diens toestemming. Het bestuur en de commissieleden mogen de tuinen zonder toestemming betreden voor zover dit voor het uitoefenen van hun taken noodzakelijk is.

16. Maak afspraken

De vereniging probeert de huisregels zo beperkt mogelijk te houden en wil de leden zoveel mogelijk vrij laten. Maar bij die vrijheid hoort ook een zekere verantwoordelijkheid. Indien een lid van de vereniging een hoge boom wilt laten groeien aan de zijkant van zijn perceel, overlegt hij natuurlijk eerst met de buren. Indien er afspraken met de buren zijn gemaakt en er komen op zeker moment nieuwe buren, dan is het uitgangspunt dat de eerder gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

17. Barbecue en vuurkorf

Barbecue en vuurkorf zijn toegestaan. De leden van de vereniging dienen te zorgen voor een voldoende veilige omgeving.

AFVAL

18. Neem je afval zelf mee

Het is niet toegestaan om vuil, hout, puin, tuinafval enzovoort te storten op andere (onverhuurde) tuinen of openbare stukken. Iedereen is verantwoordelijk voor het afvoeren van zijn eigen afval.

Grofvuil: met uitzondering van zand, steen, aarde, chemisch afval, asbest, gipsplaten, autobanden en platglas (ruiten e.d.), neemt de Grofvuildienst van de gemeente (gratis) alles mee. Afspraak maken: 286 69 00.

19. Verbranden en water lozen mag niet

Het is niet toegestaan om vuil,hout,tuinafval, enzovoort te verbranden op het terrein. Het is ook wettelijk verboden om ongezuiverd te lozen in tuin of sloot (Wet Bodembescherming en Wet verontreiniging oppervlaktewater). Bij overtreding kunnen gemeente en het waterschap honderden euro's boete opleggen.

SLOTBEPALING: BOETES

20. Boetes

De ledenvergadering heeft besloten dat de leden een boete van € 50,- (vijftig euro ) aan de vereniging verschuldigd zijn voor iedere door het bestuur vastgestelde overtreding van deze huisregels.